Ömer Çelik

Yazılımcının Günlüğü

Sharepoint Object Model ile listelere item eklemek veya item silmek

Personel Listesi isimli bir liste ve bu listede ad,soyad isimli sütunlar var.
Bu listeyi sql serverimizdeki Personel tablosundaki veriler ile dolduralım.
Ekleme

using (SPSite oSiteCollection = new SPSite(http://www.omercelik.com.tr))
{
using (SPWeb oWebsiteRoot = oSiteCollection.OpenWeb("/"))
{
SPList oList = oWebsiteRoot.Lists["Personel Listesi"];
using (SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=.;Initial Catalog=PersonelDB;Integrated Security=SSPI;"))
{
SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT Adi,Soyadi fron Personel", con);
cmd.CommandType = CommandType.Text;
if (con.State == ConnectionState.Closed) { con.Open(); }
SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
if (dr.HasRows)
{
while (dr.Read())
{
SPListItem oListItem = oList.Items.Add();
oListItem["Title"] = dr["adi"].ToString();
oListItem["Soyadi"] = dr["Soyadi"].ToString();
oListItem.Update();
}
}
}
}
}

Personel listesine, Personel tablosundaki tüm kayıtları eklemiş olduk.
Listenin tüm itemlerini silmek
using (SPSite oSiteCollection = new SPSite(http://www.omercelik.com.tr))
{
using (SPWeb oWebsiteRoot = oSiteCollection.OpenWeb("/"))
{
SPList oList = oWebsiteRoot.Lists["Personel Listesi"];
int itemCount = oList.ItemCount;
SPListItemCollection itemcoll = oList.Items;

for (int count = itemCount - 1; count >= 0; count--)
{
itemcoll[count].Delete();
}
oList.Update();
}
}
Listenin tüm itemlerini silmiş olduk.
Loading